۱۴۰۳ يکشنبه ۳ تير -
18:49:42
مصالح ساختمانی

مصالح ساختمانی خانه مصالح

بتن لیکا

 

وزن فضایی:

وزن فضایی بتن لیکا به دوعامل طرح اختلاط و نوع دانه مصرفی بستگی دارد.گاهی برای دست یابی به مقاومت بیشتر با عیار سیمان ثابت از دانه های سنگین تر و مقاوم تر استفاده می شود.این دانه ها دارای وزن فضایی،مقاومت و مدول تغییرشکل بالاتری هستند و بنابراین سبب افزایی این ویژگیها در بتن حال می گردند.

 

 مقایسه ویژگیهای بتن دانه سبک

دانه سبک با مقاومت و وزن فضایی زیاد دانه سبک با مقاومت و وزن فضایی کم
سیمان لازم معادل بتن معمولی است سیمان بیشتری لازم است
وزن فضایی زیادتراست وزن فضایی کمتراست
روند افزایش مقاومت مشابه بتن معمولی است روند افزایش مقاومت در روزهای اول سریعتر است
مدول کشسان زیادتر،ولی از بتن معمولی کمتر است مدول کشسان کمتراست

 

.افزودن سنگ دانه های طبیعی نیز می تواند سبب افزایش وزن بتن گردد.در این حالت بتن را نیمه سبک می نامند.نتایج آزمایش ها نشان داده است که با کاربرد دانه های متفاوت لیکا با وزن فضایی حدود 320تا700کیلوگرم در مترمکعب(با یا بدون ماسه) بتن هایی با وزن فضایی حدود 550 تا 1800 کیلگرم برمترمکعب به دست می آیند.درجدول فوق تاثیرکاربرد دانه های سنگین تر و مقاوم تر،برویژگیهای بتن نشان داده شده است.همچنین میتوان با استفاده از سبکدانه لیکا و درنظرگرفتن طرح های اختلاط متفاوت تمامی انواع بتن سبک جداکننده غیرسازه ای،نیمه سازه ای و سازه ای را تولید نمود.تولید انواع بتن سبک با روش های سبک سازی دیگر دارای محدودیت های گوناگونی می باشد.

مقاومتهای مکانیکی

الف-مقاومت فشاری:

همانگونه که اشاره شد عموما با افزایش وزن فضایی سنگدانه های سبک و یا کاربرد سنگدانه های طبیعی مقاومت و مدول تغییرشکل سنگدانه ها و نیز وزن فضایی و مقاومت بتن حاصل افزایش می یابد.در بتن معمولی به دلیل مقاومت کم تر از ملات سیمان نسبت به سنگدانه ها مقاومت فشاری بیشتر به مقاومت ملات بستگی دارد اما به در بتن های سبک مقاومت ملات سیمان اغلب بیشتر از مقاومت دانه های سبک است،بنابراین مقاومت بتن بیشتر به مقاومت دانه ها بستگی خواهد داشت.بنابراین مقاومت ملات از طریق افزایش مقدار سیمان و یا کاربرد افزودنی های بتن تنها تا حد مشخصی موثراست.تنها چنانچه از دانه های سبک مقاوم تر(سبکدانه سازه ای) استفاده شود،میتوان با افزایش مقاومت ملات سیمان،مقاومت بتن حاصل را افزایش داد.

وزن فضایی و مقاومت فشاری بتن معیارقابل قبولی برای طبقه بندی انواع بتن های دانه سبک است.بتن های سبکدانه مصرفی در ساخت اجزای عایق و بلوک های باربر و غیرباربر معمولا دارای وزن فضایی کمتر از1200 کیلوگرم بر سانتی مترمکعب هستند.با استفاده از سبکدانه سازه ای و افزودن سنگدانه طبیعی به ویژه ریزدانه میتوان بتن های مقاوم تری با وزن فضایی تا حدود 1700کیلوگرم برمترمکعب و مقاومت تا حدود 400 کیلوگرم بر سانتی مترمربع ساخت.چنانچه از دانه های سبک مقاوم تر استفاده شود،میتوان با استفاده از افزودنی های بتن به بتنی با مقاومت بالا(بیش از 400کیلوگرم بر سانتی مترمربع) با وزن فضایی حدود 1800 کیلوگرم بر مترمکعب دست یافت.

حدود وزن فضایی و مقاومت انواع بتن سبکدانه لیکا

نوع بتن و مصالح آن

حدود وزن فضایی

 kg/m3

حدود مقاومت فشاری  kg/cm2
بتن کم مایه لیکا بدون ماسه 800-1200 کمتر از 150
بتن پرمایه لیکا با ماسه طبیعی 1100-1700 150 - 400
بتن پرمایه لیکا با ماسه طبیعی و افزودنی روان کننده 1400-1800 180-250
بتن با لیکا سازه ای و افزودنی فوق روان کننده و دوده سیلیسی با ماسه طبیعی 1700-1900 بیش از 350

 

تاثیرشکل و ابعاد نمونه های بتن لیکا بر مقاومت فشاری آن مانند بتن معمولی است.این امر بدلیل تاثیرتغییرات سطح موثر در بارگذاری نمونه می باشد.جدول زیر نسبت های مقاومت را در نمونه های مختلف نشان میدهد.این امر به دلیل تاثیر تفاوت سطح موثر در بارگذاری نمونه می باشد.

 

  نسبت مقاومت نمونه های مختلف به نمونه مکعبی 20*20*20 سانتی متر  

نسبت مقاومت فشاری نوع و ابعاد نمونه

0/8 - 0/85

1/00 - 1/10

استوانه با قطر 15 و ارتفاع30 سانتی مترمکعب

15*15*15

 

ب-مقاومت کششی:

 مقاومت کششی بتن سبکدانه را میتوان با آزمایش شکافتن ارزیابی نمود.تغییرات مقاومت کششی شکافتن در بتن های سبک بیش از بتن های معمولی است و میانگین آن حداکثر تا 30 درصد کمتر از همان مقاومت در بتنهای معمولی با مقاومت فشاری یکسان است.

 

   پ-پیوستگی آرماتور به بتن:

از آنجا که مقاومت دانه های سبک دربرابر تنش های متمرکز نسبت به دانه های معمولی کمتر است،بتن های دانه سبک در تنش های کمتری نسبت به بتن های معمولی در مجاورت آج ماتور،گسیخته و خرد می شوند.

ازسوی دیگر به دلیل آنکه مقاومت ملات ماسه سیمان پرکننده در بتن،بیشترین تاثیر را در پیوستگی آرماتور ساده به بتن دارد،با افزودن ماسه طبیعی به مخلوط بتن دانه سبک،مقدار پیوستگی افزایش می یابد.

 آزمایش های انجام شده با نمونه های بتن لیکا نشان داده است مقاومت پیوستگی آرماتور به بتن لیکا در حدود 60درصد همان مقاومت برای بتن معمولی با همان عیار سیمان است.بنابراین طول پیوستگی آرماتور باید بر این اساس اصلاح شود