۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۳ ارديبهشت -
2:6:32
مصالح ساختمانی

مصالح ساختمانی خانه مصالح

بتوگیپس

     بتوگیپس (BETOGIPS)روکش مخصوص فوم و بتن 

 

اندود گچی ساختمانی با سختی سطحی اصالح شده

بتوگیپـس، محصولی با قابلیت چسـبندگی ویـژه جهـت روکـش اولیـه سـطوح بتنـی، سـیمانی و فـوم پلی اسـتایرن میباشـد . همچنیـن از ایـن محصـول میتـوان بـه عنـوان ملات اجـرای بلوکهـای گچـی اسـتفاده نمـود.

اطلاعات سفارش دهی

- بسته بندی 30 کیلوگرمی

شرایط انبار داری

- کیســه هادر محــل خشــک، روی پالــت و بــه دور از آب، رطوبــت و نــور مســتقیم خورشــید قــرار گیرنــد.

تاریخ مصرف

- 6 مــاه پــس از تولیــد و 7 روز پــس از بازکــردن کیســه ها

کیفیت

- بر اسـاس اسـتاندارد ملی 1/12015 INSO و اســتاندارد بیــن المللــی 1-13279 EN ، ایــن محصــول مــورد آزمایشهــای اولیــه قـرار گرفتـه و همچنیـن در حیـن تولیـد در آزمایشــگاه هایی بــا اســتاندارد کنــاف مــورد بررســی و کنتــرل قــرار میگیــرد.

- واسـطی مناسـب (پرایمـر) و ایجـاد کننده بسـتری آمـاده جهـت سـفیدکاری روی سـطوح بتنـی، سـیمانی و فـوم پلـی اسـتایرن

- جهـت اجـرای گچبـری و یـا نصـب گچبری هـای پیـش سـاخته بـر روی دیوارهـای گچـی و یـا پانلهـای گچـی

- قابلیـت اسـتفاده بـه عنـوان ملات بـرای چســباندن بلوکهــای گچــی

- توصیــه میشــود قبــل از اجــرا بــر رویُ ســطوح بتنــی از بتوکنتاکــت اســتفاده گــردد.

جزییات محصول

- دسته بندی 6/20/B7 بر اساس استاندارد ملی 1/12015 INSO و استاندارد بین المللی 1-13279 EN

- اندود پایه گچی برای استفاده در محیط های داخلی

- ساختار دوستدار محیط زیست

- تنظیم کننده رطوبت محیطی(تنفس محیطی)

- محافظ موثر در برابر آتش

- مقاومت بالا در برابر خراش و فرورفتگی

- اجرا برروی فوم پلی استایرن بدون استفاده از توری یا رابیتس مجاز نمی باشد.

ü      دستور العمل اجرا

آماده سازی

- سطح کار قبل از اجرا باید از هرگونه آلودگی وگرد و غبار تمیز گردد.

- سطح کار قبل از اجرا نباید خیلی خشک و یا خیلی مرطوب باشد.

- ابزار کار باید کامال تمیز باشد.

اختلاط

- ابتـدا یـک ظـرف تمیـز را بـا مقـدار کافـی آب پـر کـرده و پودر بتوگیپـس را به آرامی و بـه صـورت پاششـی داخـل آب بریزیـد. سـپس 2 تـا 3 دقیقـه صبـر کـرده و بعد با اسـتفاده از ابـزار مناسـب ( در صـورت نیـاز همـزن الکتریکـی )  عمـل مخلـوط کـردن را انجـام دهیـد تـا یـک ملات یکنواخت و همگـن آمـاده گردد.

- درصورت استفاده به عنوان پرایمر به ازای هر 10 کیلوگرم پودر حدود 5/6 لیتر آب و درصورت استفاده به عنوان ملات جهت چسباندن بلوک گچی 13 الی 5/13 لیتر آب نیاز میباشد. هیچگونه افزودنی دیگر به ملات اضافه نگردد.

ضخامت اجرا

- ضخامت مجاز اجرای محصول بتوگیپس حداقل 2 میلیمتر و حداکثر 1 سانتیمتر میباشد.

اجرا

پس از تهیه مالت همگن و یکنواخت آن را به وسیله ماله برروی سطح مورد نیاز با رعایت شرایط ضخامت مجاز اجرا نمایید.

عوامل موثر در گیرش

- نسبت آب به پودر باال و نیز انبارش طوالنی مدت محصول سبب افزایش گیرش میگردد که بر روی استحکام نیز اثر میگذارد.

- وجود ناخالصی و امالح در آب، دمای بالا ( پودر، آب و محیط) ، سطح زیر کار بسیار جاذب و باقیمانده گچ سفت شده روی ابزار کار سبب کاهش زمان گیرش میشود.

- سطح زیر کار بسیار جاذب، سبب کوتاه شدن زمان گیرش نیز میگردد.

عوامل موثر در استحکام

- ازعوامل تاثیرگذار بر استحکام، نسبت آب به پودر میباشد. هرچه مالت رقیقتر باشد، به دلیل افزایش زمان گیرش، ملات روی سطح، مدت طولانی تری در معرض جریان هوا قرار گرفته و قسمتی از آب مورد نیاز جهت کامل شدن گیرش تبخیر میگردد.

در این شرایط ملات به جای گیرش، خشک میشود و از استحکام مناسبی برخوردار نمیباشد.

- جدا از رعایت نسبت آب به پودر در حین ساختن ملات، اضافه کردن آب اضافی پس از ساخت ملات نیز به هیچ وجه مجاز نمیباشد.

- ضخامت اجرا شده، اگر بیشتر و یا کمتر از مقادیر مجاز باشد برروی استحکام اثر گذار است.

- سطح زیر کار بسیار جاذب، سبب کوتاه شدن زمان گیرش میشود که این امر روی خواص مکانیکی از جمله چسبندگی و استحکام اثر گذار است.

قوانین سلامتی و ایمنی

- در صورت تماس با پوست، با آب شستشو داده شود.

- در صورت تماس با چشم، آنها را با آب شستشو داده و در صورت ضرورت به درمانگاه مراجعه شود.

- در صورت بلعیدن، دهان را با آب شستشو داده و سپس آب بنوشید.

- اگر پس از اقدامات بالا  علائم و مشکلات باقی ماند، به پزشک مراجعه شود.

 

جدول اطلاعات فنی

INSO 12015/1

A1  ( درآتش سوزی شرکت نمیکند(

مقاومت در برابر آتش

INSO 12015/1

N/mm² 2.0 ≥

مقاومت خمشی

INSO 12015/1

N/mm² 6.0 ≥

مقاومت فشاری

INSO 12015/1

N/mm² 2.5 ≥

سختی سطحی

داده های فنی بیان شده در شرایط استاندارد ارزیابی شده است. در شرایط کارگاهی امکان تغییرات وجود دارد.