۱۴۰۳ يکشنبه ۳ تير -
17:18:28
مصالح ساختمانی

مصالح ساختمانی خانه مصالح

Enter Title

 جدول (1) - مقایسه ضریب انتقال حرارت سطحی برای مصالح مورد استفاده در ساختمان 

ضریب انتقال حرارت سطحی (W/m2.K)U-value

  دیوار بیرونی  پارتیشن بام
بلوک لیکا  0.739 0.772 -
آجر 1.847 2.02 -
پوکه لیکا  - - 0.467
پوکه معدنی  - -

2.132

 

جدول (2) - مقایسه مقاومت حرارتی سطحی برای مصالح مورد استفاده در ساختمان 

 مقایسه حرارتی سطحی (W/m2.K)R-value

  دیوار بیرونی  پارتیشن  بام 
بلوک لیکا 1.354 1.295 -
آجر 0.542 0.495 -
پوکه لیکا  - - 2.035
پوکه معدنی  - - 0.694

 

جدول (3) - مقایسه کاهش هدر رفت و مصرف انرژی در قسمت های مختلف ساختمان آجری و رس منبسط

(kwh) آجر  لیکا - leca کاهش (%)
سیستم فن  673.47 470.03 30.2-
سیستم پمپ  174.52   134.94  22.67-
برق 11659.45   11413.18  2.11-
گاز  97705   65975.78  32.47-
گرمایش برقی  14.53   11.33  22-
گرمایش گازی  82471.61   50737.64  38.47-
خنک کننده برقی  85.40   85.40  -
دیوار  15222.03-   8468.43-  44.36-
سقف 4052.57   1813.37  55.25-
طبقات  4052.57-   1813.37-  55.25-
پارتیشن 1.94   21774.71-  -
بام 490.56-   381.91-  22.14-
منطقه گرمسیری  35971.45   21937.51  39-
منطقه سردسیر 57376.77-   45047.14  26.7-
تابشی + انتقال دهنده گرما  46669.48   28408.79  39.12-

 

جدول (4) - مقایسه طراحی سیستم میزان جریان هوا

ساختمان آجری  calculated cooling {m3/s}  user cooling {m3/s}
 خنک کننده های تبخیری  7.10

7.10

 

ساختمان لیکا  calculated cooling {m3/s}  user cooling {m3/s}
 خنک کننده های تبخیری  4.95 4.95

 

جدول (5) - مقایسه بلوک 15 و 17.5 سانتیمتری لیکا 

 

U-Value

(W/m2K)

مصرف گاز سالیانه 

(m3)

مصرف برق سالیانه 

(Kwh)

co2 انتشار 

(kg)

دیوار لیکا (17.5) 1.847 9770 11659 27039
دیوار لیکا (15) 2.156 10790 11930 29217
  14%+ 9.5%+ 2.2%+ 7.5%+ 

 

جدول(6) - مقایسه مقاومت حرارتی مصالح سنتی و (لیکا) رس منبسط

  آجر تو پر  بلوک سیمانی  آجر سوراخدار  سفال  رس منبسط (لیکا)
مقاومت حرارتی (R) 0.13 0.14 0.19 0.3 1.05

 

جدول (7) - مقایسه ضریب انتقال حرارت سطحی مصالح سنتی و (لیکا ) رس منبسط

  آجر توپر  بلوک سیمانی  آجر سوراخدار  سفال  رس منبسط (لیکا)
ضریب انتقال حرارت سطحی                (U-VALUE)(W/m2-k) 2.156 2.025 1.838 1.529 0.712

 

  مقایسه تاثیرات گرمایش مورد نیاز پوسته های سنتی مختلف و پوسته رس منبسط ( لیکا) بر سیستم تهویه مطبوع

 مقایسه تاثیرات گرمایش مورد نیاز پوسته های سنتی مختلف و پوسته رس منبسط ( لیکا) بر سیستم تهویه مطبوع 

 

 مقایسه تاثیرات سرمایش مورد نیاز پوسته های سنتی مختلف و پوسته رس منبسط ( لیکا ) بر سیستم تهویه مطبوع 

 

مقایسه انرژی مورد نیاز فن های سیستم تهویه مطبوع پوسته های سنتی مختلف و پوسته (لیکا ) رس منبسط

 

مقایسه انرژی مورد نیاز پمپ های سیستم تهویه مطبوع پوسته های سنتی مختلف و پوسته ( لیکا ) رس منبسط 

 

مقایسه گاز مورد نیاز جهت تامین گرمایش سالانهپوسته های سنتی و پوسته (لیکا) رس منبسط 

 

مقایسه هدر رفت انرژی پوسته های سنتی و پوسته لیکا (رس منبسط )

 

مقایسه مصرف انرژی الکتریکی سالانه پوسته های مختلف 

 

مقایسه مصرف گاز سالانه پوسته های مختلف

مقایسه مصرف گاز سالانه پوسته های مختلف 

 

 جدول (8) خلاصه مقایسه کاهش مصرف انرژی یکساله ساختمان پوسته های سنتی با پوسته خارجی رس منبسط

سفال % آجر سوراخدار %  بلوک  سیمانی %  آجر توپر %   
26 32.2 35.44 42.5 Zone sensible heating
16.9 21.7 24 31.9 zone sensible cooling
14.6 18.7 21 25.5 system pupms 
22.7 29.2 32 46 system fans 
25.7 32 35 41.8 heating gas 
40.7 47.25 40.48 54.3 walls
1.34 1.86 2.12 3.77 electricity
21.2 26.7 29.6 35.8 gas
14.9 19.17 21.5 26.87 co2

جدول(9)مقایسه میزان صرفه جویی مصرف گاز به ازای هرمترمکعب دانه رس منبسط

  دیوار آجر+شیب بندی پوکه معدنی دیوارسفال+شیب بندی پوکه معدنی
 صرفه جویی مصرف گاز در یک سال (kwh)پوکه لیکا در مقایسه با...  2040641253  1850101625
 صرفه جویی مصرف گاز در هرماه(kwh)پوکه لیکا در مقایسه با...  170053437.8  154175135.4
 صرفه جویی مصرف گاز در هرروز(kwh)پوکه لیکا در مقایسه با...  5668447.925  513917.181
 صرفه جویی مصرف گاز در هرساعت(kwh)پوکه لیکا در مقایسه با...  236185.3302  214132.1325
 صرفه جویی مصرف گاز در هردقیقه(kwh)پوکه لیکا در مقایسه با...  3936.42217  3568.86
 صرفه جویی مصرف گاز در هرثانیه(kwh)پوکه لیکا در مقایسه با...  65.6  59.48
 صرفه جویی مصرف گاز در هرثانیه برحسب مترمکعب به ازای هرمترمکعب پوکه لیکا  6.5  5.94

 جدول(10)مقایسه میزان صرفه جویی مصرف برق به ازای هر مترمکعب دانه رس منبسط

  دیوارآجر+شیب بندی پوکه معدنی دیوارآجر+شیب بندی پوکه معدنی

صرفه جویی مصرف برق  در یک سال(kwh) پوکه لیکا در مقایسه با...

 15823412.08  9648422
 صرفه جویی مصرف برق در هرماه(kwh)پوکه لیکا در مقایسه با...  1318617.673  804035.16
 صرفه جویی مصرف برق در هرروز(kwh)پوکه لیکا در مقایسه با...  43953.92  2202.8
 صرفه جویی مصرف برق در هرساعت(kwh)پوکه لیکا در مقایسه با...  1831.41  91.78
 صرفه جویی مصرف برق در هردقیقه(kwh)پوکه لیکا در مقایسه با...  30.52  1.5
 صرفه جویی مصرف برق در هرثانیه(kwh)پوکه لیکا در مقایسه با...  0.5  0.025

 جدول(11) مقایسه کاهش انتشار دی اکسید کربن ناشی از مصرف گاز به ازای هرمتر مکعب دانه رس منبسط

  آجر سفال
کاهش انتشار دی اکسید کربن ناشی از مصرف گاز به ازای هرمترمکعب لیکا در یک سال(کیلوگرم) 367315425 333018292
کاهش انتشار دی اکسید کربن ناشی از مصرف گاز به ازای هرمترمکعب لیکا در یک ماه(کیلوگرم)  30609618  27751524
کاهش انتشار دی اکسید کربن ناشی از مصرف گاز به ازای هرمترمکعب لیکا در یک روز(کیلوگرم)  1020320  925050
کاهش انتشار دی اکسید کربن ناشی از مصرف گاز به ازای هرمترمکعب لیکا در یک ساعت(کیلوگرم)  42513  38543
کاهش انتشار دی اکسید کربن ناشی از مصرف گاز به ازای هرمترمکعب لیکا در یک دقیقه(کیلوگرم)  708  642
کاهش انتشار دی اکسید کربن ناشی از مصرف گاز به ازای هرمترمکعب لیکا در یک ثانیه(کیلوگرم)  11.7  10.7

 جدول(12) مقایسه مقاومت حرارتی دیوار و بام آجری و پوکه معدنی با بلوم و پوکه رس منبسط لیکا

بام                                   دیوار بیرونی                                                     
- 2.5 برابر      افزایش مقاومت حرارتی درصورت عایق سازی بلوک 17.5 لیکا نسبت به آجر                              
2.9 برابر - افزایش مقاومت حرارتی در صورت عایق سازی پوکه رس منبسط لیکا نسبت به پوکه معدنی

جدول(13) مقایسه آنالیز حرارتی در سردترین روزسال 

پوسته خارجی آجر و پوکه معدنی پوسته خارجی رس منبسط لیکا(بلوک17.5)  
22.34-  10.89- هدررفت دیوارها(kw)
 5.78-  2.09- هدررفت پشت بام(kw)
 44.63  30.30 گرمایش مورنیاز در سردترین روز سال (kw)

جدول(14) مقایسه شبیه سازی سالانه مصرف و هدررفت انرژی پوسته خارجی آجر و پوکه معدنی با بلوک و پوکه رس منبسط لیکا

کاهش(%) (KWH)
 30.2%- SYSTEM FANS
 22.67%- SYSTEM PUMPS PUMPS
 2.11%- ELECTRICITY
 32.47%- GAS
 22%- HEATING ELEC
 38.47%- HEATING GAS
 44.36%- WALLS
 55.25%- CEILINGS
 55.25%- FLOOR
 22.14%- ROOFS 
39%- ZONESENSIBLE HEATING
 26.7%- ZONESENSIBLE COOLING

جدول(15) مقایسه مصرف بلوک لیکا نسبت به سفال در یک سال

مقایسه کاهش مصرف و هدررفت بلوک رس منبسط لیکا نسبت به سفال در یک سال  
%40.7 کاهش هدررفت دیوار
%1.34 کاهش مصرف برق ساختمان
%21.2 کاهش مصرف گاز ساختمان


   برگرفته از کتاب ممیزی مصرف انرژی در ساختمان تالیف دفتر فنی شرکت لیکا : شیدا عصاری - ماکان محمدی زیارانی